رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

پایه

رشته

درس

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس فلسفه
نام آزمون: پکیج فلسفه منطق 1399 - 1400

330,000 تومان
280,500 تومان
مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس روانشناسی
نام آزمون: پکیج روانشناسی 1399 - 1400

330,000 تومان
280,500 تومان
مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس جامعه شناسی
نام آزمون: پکیج جامعه شناسی 1399 - 1400

330,000 تومان
280,500 تومان
مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس اقتصاد
نام آزمون: پکیج اقتصاد 1399 - 1400

330,000 تومان
280,500 تومان
مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس شیمی
نام آزمون: پکیج شیمی 1399 - 1400

330,000 تومان
280,500 تومان
مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس شیمی
نام آزمون: پکیج شیمی 1399 - 1400

330,000 تومان
280,500 تومان
مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس هندسه
نام آزمون: پکیج هندسه و گسسته 1399 - 1400

330,000 تومان
280,500 تومان
مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس فیزیک
نام آزمون: پکیج فیزیک 1399 - 1400

330,000 تومان
280,500 تومان
مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس فیزیک
نام آزمون: پکیج فیزیک 1399 - 1400

330,000 تومان
280,500 تومان
مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس زیست
نام آزمون: پکیج زیست 1399 - 1400

330,000 تومان
280,500 تومان
مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس ریاضی
نام آزمون: پکیج ریاضیات 1399 - 1400

330,000 تومان
280,500 تومان
مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان
نام آزمون: پکیج حسابان 1399 - 1400

330,000 تومان
280,500 تومان
مشاهده و دانلود