رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

پایه

رشته

درس

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس شیمی
نام استاد: رحیمیان

تعداد سوال 80مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی
نام استاد: میثم امین

تعداد سوال 140مشاهده و دانلود

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی
نام استاد: میثم امین

تعداد سوال 100مشاهده و دانلود

پایه دهم | رشته تجربی | درس ریاضی
نام استاد: میثم امین

تعداد سوال 120مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان
نام استاد: میثم امین

تعداد سوال 80مشاهده و دانلود

پایه یازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان
نام استاد: میثم امین

تعداد سوال 100مشاهده و دانلود

پایه دهم | رشته ریاضی | درس ریاضی
نام استاد: میثم امین

تعداد سوال 100مشاهده و دانلود

پایه یازدهم | رشته ریاضی | درس شیمی
نام استاد: رحیمیان

تعداد سوال 60مشاهده و دانلود

پایه دهم | رشته ریاضی | درس شیمی
نام استاد: رحیمیان

تعداد سوال 60مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس فیزیک
نام استاد: علی اکبر محمدی

تعداد سوال 400مشاهده و دانلود

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس فیزیک
نام استاد: علی اکبر محمدی

تعداد سوال 120مشاهده و دانلود

پایه دهم | رشته تجربی | درس فیزیک
نام استاد: علی اکبر محمدی

تعداد سوال 140مشاهده و دانلود