رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

پایه

رشته

درس

نمونه سوال زبان انگلیسی دوازدهم

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی
نام استاد: علی قیومی

تعداد سوال 60مشاهده و دانلود

نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم

پایه یازدهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی
نام استاد: علی قیومی

تعداد سوال 60مشاهده و دانلود

نمونه سوال عربی دوازدهم انسانی

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس عربی
نام استاد: روزبه خبازی

تعداد سوال 100مشاهده و دانلود

نمونه سوال عربی دوازدهم

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس عربی
نام استاد: روزبه خبازی

تعداد سوال 80مشاهده و دانلود

نمونه سوال زبان انگلیسی دهم

پایه دهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی
نام استاد: علی قیومی

تعداد سوال 80مشاهده و دانلود

نمونه سوال عربی یازدهم

پایه یازدهم | رشته ریاضی | درس عربی
نام استاد: روزبه خبازی

تعداد سوال 140مشاهده و دانلود

نمونه سوال عربی دهم

پایه دهم | رشته انسانی | درس عربی
نام استاد: روزبه خبازی

تعداد سوال 180مشاهده و دانلود

نمونه سوال شیمی دوازدهم

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس شیمی
نام استاد: رحیمیان

تعداد سوال 80مشاهده و دانلود

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی
نام استاد: میثم امین

تعداد سوال 140مشاهده و دانلود

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی
نام استاد: میثم امین

تعداد سوال 100مشاهده و دانلود

نمونه سوال ریاضی دهم تجربی

پایه دهم | رشته تجربی | درس ریاضی
نام استاد: میثم امین

تعداد سوال 120مشاهده و دانلود

نمونه سوال حسابان دوازدهم ریاضی

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان
نام استاد: میثم امین

تعداد سوال 80مشاهده و دانلود