رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

پایه

رشته

درس

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس فیزیک
نام استاد: علی اکبر محمدی

تعداد سوال 420مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس زیست
نام استاد: قاضی عسگر

تعداد سوال 160مشاهده و دانلود

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
نام استاد: قاضی عسگر

تعداد سوال 180مشاهده و دانلود

پایه یازدهم | رشته ریاضی | درس فیزیک
نام استاد: علی اکبر محمدی

تعداد سوال 120مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس شیمی
نام استاد: ارمندپور

تعداد سوال 80مشاهده و دانلود

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات-موضوعی
نام استاد: شهریار سلامتی

تعداد سوال 240مشاهده و دانلود

پایه دهم | رشته تجربی | درس زیست
نام استاد: قاضی عسگر

تعداد سوال 140مشاهده و دانلود

پایه یازدهم | رشته ریاضی | درس شیمی
نام استاد: ارمند پور

تعداد سوال 60مشاهده و دانلود

پایه دهم | رشته ریاضی | درس شیمی
نام استاد: ارمند پور

تعداد سوال 60مشاهده و دانلود

پایه دهم | رشته ریاضی | درس فیزیک
نام استاد: علی اکبر محمدی

تعداد سوال 140مشاهده و دانلود