رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ویدئو آموزشی

جمع بندی آرایه استعاره مکنیه

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل آرایه های ادبی
نام استاد: شهریار سلامتی

20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی آرایه استعاره

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل آرایه های ادبی
نام استاد: شهریار سلامتی

20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی آرایه اسلوب معادله

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل آرایه های ادبی
نام استاد: شهریار سلامتی

20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی آرایه ایهام تناسب

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل آرایه های ادبی
نام استاد: شهریار سلامتی

20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی آرایه ایهام

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل آرایه های ادبی
نام استاد: شهریار سلامتی

20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی آرایه تشبیه

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل آرایه های ادبی
نام استاد: شهریار سلامتی

20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی آرایه جناس تام و ناقص

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل آرایه های ادبی
نام استاد: شهریار سلامتی

20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی آرایه حسن تعلیل

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل آرایه های ادبی
نام استاد: شهریار سلامتی

20,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی آرایه کنایه

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل آرایه های ادبی
نام استاد: شهریار سلامتی

20,000 تومان مشاهده و دانلود

درس دوم دهم

پایه دهم | رشته تجربی | درس زبان انگلیسی
سرفصل درس دوم
نام استاد: احسان صیامی

20,000 تومان مشاهده و دانلود

درس اول دهم

پایه دهم | رشته انسانی | درس زبان انگلیسی
سرفصل درس اول
نام استاد: احسان صیامی

20,000 تومان مشاهده و دانلود

فصل1-گفتار2-تنظیم عصبی-نخاع

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تنظیم عصبی
نام استاد: سروش صفا

25,000 تومان مشاهده و دانلود