رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ویدئو آموزشی

جمع بندی تابع

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان


پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی


نام استاد: حمیدرضا دهقانی

96,000 تومان
81,600 تومان مشاهده و دانلود

زبان انگلیسی یازدهم

پایه یازدهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی


پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زبان انگلیسی


پایه یازدهم | رشته انسانی | درس زبان انگلیسی


نام استاد: احسان صیامی

80,000 تومان
68,000 تومان مشاهده و دانلود

عربی دوازدهم

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس عربی


پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس عربی


پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس عربی


نام استاد: بابک خطیبی

80,000 تومان
68,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی حد و پیوستگی

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی


پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان


نام استاد: هادی خادمی

60,000 تومان
51,000 تومان مشاهده و دانلود

زبان انگلیسی دهم

پایه دهم | رشته انسانی | درس زبان انگلیسی


پایه دهم | رشته تجربی | درس زبان انگلیسی


پایه دهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی


نام استاد: احسان صیامی

60,000 تومان
51,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی مثلثات

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان


پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ریاضی


نام استاد: هادی خادمی

80,000 تومان
68,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی دستور زبان

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات


پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس ادبیات


پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ادبیات


نام استاد: شهریار سلامتی

210,000 تومان
178,500 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی آرایه های ادبیات

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ادبیات


پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس ادبیات


پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات


نام استاد: شهریار سلامتی

225,000 تومان
191,250 تومان مشاهده و دانلود

فصل اول زیست یازدهم

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست


نام استاد: سروش صفا

90,000 تومان
76,500 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی گرامر زبان انگلیسی

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس زبان انگلیسی


پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس زبان انگلیسی


پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی


نام استاد: احسان صیامی

210,000 تومان
178,500 تومان مشاهده و دانلود