رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

جمع بندی الگو و دنباله

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان
سرفصل
نام استاد: 18

60,000 تومان
مشاهده و دانلود

ویدئوهای رایگان هفته
نکته:ویدئوهای این پکیج دارای PDF نیستند و هر 7 روز پاک می شوند و ویدئو های جدید بارگذاری می شوند.

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان
سرفصل
نام استاد: 18

جمع بندی تابع نمایی و لگاریتم

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان
سرفصل
نام استاد: 18

50,000 تومان
مشاهده و دانلود

جمع بندی الگو و دنباله

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان
سرفصل
نام استاد: 9

90,000 تومان
مشاهده و دانلود

جمع بندی حد و پیوستگی

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان
سرفصل
نام استاد: 18

125,000 تومان
مشاهده و دانلود

جمع بندی مثلثات

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس حسابان
سرفصل
نام استاد: 18

160,000 تومان
مشاهده و دانلود