رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

فصل دوم شیمی دهم

پایه دهم | رشته تجربی | درس شیمی

استاد مهدی حسینی

مبلغ پیش از تخفیف 125,000 تومان
مبلغ 106,250 تومان

نام سرفصل خرید تک ویدئو
هوا معجونی ارزشمند/جداسازی اجزای هوا     25,000 تومان
کاربرد و ویژگی گازها در هواکره/واکنش سوختن/شیوه نمایش واکنشهای شیمیایی/موازنه     25,000 تومان
ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها/واکنش فلزها با اسیدها/نام گذاری ترکیبهای نافلز با نافلز     25,000 تومان
PH/ هواکره/اثرگلخانه ای/اوزون     25,000 تومان
خواص گازها/قانون فشار-حجم/قانون دما حجم/قانون مقدار گاز حجم     25,000 تومان
استوکیومتری گازها     25,000 تومان

ویدئو های مشابه