رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ویدئو آموزشی

فصل1-گفتار2-تنظیم عصبی-دستگاه عصبی جانداران

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تنظیم عصبی
نام استاد: سروش صفا

25,000 تومان مشاهده و دانلود

فصل1-گفتار2-تنظیم عصبی-تشریح مغز گوسفند

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تنظیم عصبی
نام استاد: سروش صفا

25,000 تومان مشاهده و دانلود

فصل1-گفتار2-تنظیم عصبی-اعتیاد

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تنظیم عصبی
نام استاد: سروش صفا

25,000 تومان مشاهده و دانلود

فصل1-گفتار2-تنظیم عصبی-ساختار مخ

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تنظیم عصبی
نام استاد: سروش صفا

25,000 تومان مشاهده و دانلود

عاشقانه مطالعه کنید!

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس مشاوره
سرفصل مشاوره من
نام استاد: مهزیار رحیمیان

جملات مثبت را هر روز با خود تکرار کنید

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس مشاوره
سرفصل مشاوره من
نام استاد: مهزیار رحیمیان

آیات و نکات دین و زندگی را باهم تلفیق کنید

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس مشاوره
سرفصل مشاوره من
نام استاد: مهزیار رحیمیان

جمع بندی زبان فارسی-نقش نماها قسمت 3
(انواع کسره)

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: شهریار سلامتی

30,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی زبان فارسی-نقش نماها قسمت 2
(حروف اضافه ساده و مرکب)

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: شهریار سلامتی

30,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی زبان فارسی-نقش نماها قسمت 1
(انواع < را >)

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: شهریار سلامتی

30,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی زبان فارسی-ساختمان واژه

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: شهریار سلامتی

30,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی زبان فارسی-گروه اسمی

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: شهریار سلامتی

30,000 تومان مشاهده و دانلود