رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ویدئو آموزشی

جمع بندی زبان فارسی-اجزای جمله ساده

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس ادبیات موضوعی
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: شهریار سلامتی

30,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی گرامر قسمت 6
(کلماتی که قبل از اسم های غیر قابل شمارش می آیند،قید حالت)

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: احسان صیامی

30,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی گرامر قسمت 5
(جملات موصولی،ضمایر موصولی،کاربرد حروف اضافه با عبارات موصولی،جملات شرطی نوع دوم،
مجهول کردن افعال وجهی،ترتیب قیدها،ساختارهای موازی،گذشته ساده و استمراری)

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: احسان صیامی

30,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی گرامر قسمت 4
(معلوم و مجهول به صورت کامل،دنباله سوالی)

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس زبان انگلیسی
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: احسان صیامی

30,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی گرامر قسمت 3
(ماضی نقلی،فعل های دو تیکه ای،مصدر با ing،جملات شرطی نوع اول،صفات فاعلی و مفعولی،مصدر با to)

پایه دوازدهم | رشته تجربی | درس زبان انگلیسی
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: احسان صیامی

30,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی گرامر قسمت 2
(ضمایر انعکاسی،فعل های حالت،افعال وجهی،حروف اضافه،شمارنده ها،اعداد)

پایه دوازدهم | رشته انسانی | درس زبان انگلیسی
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: احسان صیامی

30,000 تومان مشاهده و دانلود

جمع بندی گرامر قسمت 1
(آینده،حروف تعریف،صفات برتری،ترتیب صفات،ماضی استمراری)

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس زبان انگلیسی
سرفصل جامع کنکور
نام استاد: احسان صیامی

30,000 تومان مشاهده و دانلود

فصل1-گفتار1-تنظیم عصبی-هدایت پیام عصبی

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تنظیم عصبی
نام استاد: سروش صفا

25,000 تومان مشاهده و دانلود

فصل1-گفتار1-تنظیم عصبی-پتانسیل عمل

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تنظیم عصبی
نام استاد: سروش صفا

25,000 تومان مشاهده و دانلود

فصل1-گفتار1-تنظیم عصبی-پتانسیل آرامش

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تنظیم عصبی
نام استاد: سروش صفا

25,000 تومان مشاهده و دانلود

فصل1-گفتار1-تنظیم عصبی-بافت عصبی

پایه یازدهم | رشته تجربی | درس زیست
سرفصل تنظیم عصبی
نام استاد: سروش صفا

25,000 تومان مشاهده و دانلود

تست های خود را جمع بندی کنید

پایه دوازدهم | رشته ریاضی | درس مشاوره
سرفصل مشاوره من
نام استاد: مهزیار رحیمیان